Brandveiligheid in de zorg

Veranderingen en de gevolgen

De zorgsector is al enige tijd sterk in beweging. Verschillende maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing en bezuinigingen, zorgen ervoor dat de zorgverlening anders moet worden ingevuld. Er zijn steeds minder zorgmedewerkers beschikbaar die voor een groeiende groep zorgbehoevenden ingezet moeten worden.

Ook binnen het zorgvastgoed zorgen de veranderingen voor een steeds grotere noodzaak tot een andere aanpak. Een voorbeeld hiervan is de invulling van 24 uurs zorg. Hierbij zal er niet meer per definitie 24 uur per dag een verzorgende in het gebouw aanwezig zijn, maar zal deze steeds vaker meerdere gebouwen bedienen. Dit brengt echter veiligheidsrisico’s met zich mee, doordat de gebruikers van het zorgvastgoed over het algemeen niet zelfredzaam zijn in geval van brand.

Veiligheidsrisico's in zorggebouwen

De invulling van de zorg binnen gebouwen is sterk verandert ten opzichte van 2012, het jaar waarin het huidige Bouwbesluit van kracht werd. De opgenomen eisen voor zorggebouwen in het Bouwbesluit sluiten hierdoor niet goed meer aan op het huidige gebruik van het zorgvastgoed. Daarnaast is uit recent onderzoek van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) naar rookverspreiding in woongebouwen, gebleken dat rook sneller ontwikkeld en verspreid dan voorheen werd gedacht. Er is hierdoor minder vluchttijd beschikbaar, wat zeker in het geval van een niet zelfredzame doelgroep leidt tot veiligheidsrisico’s.

Een risicogerichte aanpak

Om beter aan te kunnen sluiten op de specifieke situatie binnen een zorggebouw, vindt een steeds verdere verschuiving plaats naar een risicogerichte aanpak van brandveiligheid. Hierbij worden de brandveiligheidsvoorzieningen niet enkel afgestemd op de generieke eisen uit het Bouwbesluit, maar wordt gekeken welke maatregelen, vanuit een risicoanalyse, nodig zijn om een voldoende mate van brandveiligheid te realiseren.

De vraag die hierbij echter naar voren komt is, wanneer is een gebouw voldoende brandveilig?
Om invulling te kunnen geven aan (risicogerichte) brandveiligheid is bovenstaande vraag cruciaal. Een antwoord op deze vraag is nodig om na te kunnen gaan op welk moment voldoende maatregelen zijn getroffen om de risico’s in voldoende mate af te dekken. Bestuurders van zorgorganisaties zullen hierover binnen de eigen organisatie consensus moeten bereiken, waarna het ambitieniveau centraal vastgelegd moet worden.

Een brandveiligheidsbeleid is essentieel

Het brandveiligheidsbeleid is een essentieel document in het kader van (risicogerichte) brandveiligheid. Veel zorginstelling hebben echter geen, of een onvolledig, brandveiligheidsbeleid, waardoor niet duidelijk vastligt wat de ambities en de doelstellingen op het gebied van brandveiligheid zijn.
Volantis kan hierbij ondersteuning bieden door stapsgewijs met u het brandveiligheidsbeleid, op maat voor uw organisatie, vorm te geven.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van onze ontwikkelingen, nieuwtjes en events op het gebied van brandveiligheid en zorg? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.

Meer informatie? Neem contact met mij op.

Rick Mentink
Consultant Brandveiligheid
r.mentink@volantis.nl