Omgevingsmanagement

De strategische route
naar omgevingsvergunningen

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een bouw- of renovatieproject is door de jaren heen veel complexer geworden. Er is meer en steeds veranderende wet- en regelgeving, met als voorlopig sluitstuk de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. Met een toenemend belang voor milieu- en veiligheidsaspecten, impact op de omgeving, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Deze facetten worden ook meegenomen bij onze circulaire bouwprojecten. Eerdergenoemde onderdelen moeten onderling beoordeeld worden en dienen samen te hangen met de bouwwerken waarvoor vergunning is aangevraagd.

Er zijn ook steeds meer partijen in het spel, met eigen wensen en belangen. De initiatiefnemer van een project heeft te maken met overheden en belanghebbenden. Goede communicatie en afstemming is daarom van belang.

Totaalpakket

Het team Omgevingsmanagement van Volantis levert bij vergunningstrajecten een totaalpakket. De initiatiefnemer geeft zijn wensen aan en wij brengen in kaart wat daarvoor nodig is. We bepalen de strategische route en werken alle gegevens uit in een gemotiveerde onderbouwing. Inclusief noodzakelijke onderzoeken, bouwkundige en constructieve tekeningen, en berekeningen: MER-boordeling, Stikstofdepositie, Industrielawaai, Bodemonderzoek, Ecologie, Energie-analyse, Bouw- en constructiedossier. We zorgen ervoor dat de documentatie voor iedereen helder, duidelijk en inzichtelijk is. En we ontwarren knopen waarin partijen desondanks verstrikt raken.

Onze experts Omgevingsmanagement

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe projecten en innoveert bestaande gebouwen, processen en productieomgevingen. We zijn vooral actief in de zorg en industrie, maar ook in diverse andere sectoren zoals zakelijke dienstverlening en onderwijs. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. Onze aanpak draait om het verkennen van nieuwe perspectieven die leiden tot innovatieve, duurzame en succesvolle oplossingen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in onze afgeronde projecten.

Omgevingsparticipatie

Een soepele doorloop van vergunningstrajecten vereist niet alleen expertise, maar ook effectieve communicatie met alle betrokken partijen. Het is essentieel om de juiste toon aan te slaan bij zowel bezorgde burgers als technisch georiënteerde ambtenaren.

Omgevingsparticipatie is een cruciaal onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Niet alleen overheden, maar ook private initiatiefnemers met ruimtelijke plannen worden verplicht om participatie te organiseren. Dit betekent dat voorafgaand aan vergunningaanvragen alle betrokken partijen, zoals omwonenden, bedrijven en maatschappelijke initiatiefnemers, betrokken moeten worden bij de planontwikkeling.

Binnen dit speelveld bevindt Volantis zich als bemiddelaar tussen alle partijen. We spreken de taal die elke betrokkene begrijpt en voeren proactieve gesprekken met beoordelende instanties en de omgeving. Onze strategische aanpak onthult vaak kansen en mogelijkheden om meer uit een vergunningsprocedure te halen dan de initiatiefnemer oorspronkelijk had verwacht.

Kortom, omgevingsparticipatie is niet alleen een voorwaarde, maar ook een kans om tot betere besluitvorming te komen. Het vergt een respectvolle dialoog en een strategische aanpak om de belangen van alle partijen te verenigen en zo het maximale uit vergunningsprocedures te halen.