Verduurzaming regenwater fabriek en terrein

Project

 • Haalbaarheidsstudie
 • Functioneel ontwerp
 • Uitvoerinsgbegeleiding

Sector

 • Infra

Opdrachtgever

De bruikbaarheid van regenwater

In het kader van duurzaamheid heeft een industriële opdrachtgever, Volantis gevraagd om het regenwater (HWA) van het terrein en daken zoveel mogelijk in kaart te brengen, te splitsen en af te koppelen van het vuilwater- rioolstelsel (VWA). Hierbij is het mogelijk om het afgekoppelde regenwater te lozen op het gescheiden stelsel van de gemeente of anderszins terug te geven aan de bodem, en wadi’s in de buurt. Het afkoppelen van het HWA van het VWA zal ook zijn bijdrage leveren om het huidige rioolstelsel meer te ontlasten en zo de huidige wateroverlast te beperken bij extreme buien.

Volantis heeft dit project gerealiseerd van haalbaarheidsstudie tot en met het functioneel ontwerp en van aanbesteding tot uitvoeringsbegeleiding.

Onze duurzame aanpak

Dit project is op hoofdlijnen als volgt aangepakt.

Stap 1:
Als eerste stap is een onderzoek gestart om te bekijken of de infra op het terrein het mogelijk maakt een substantiële afkoppeling te realiseren, met o.a. de volgende watervoerende onderdelen en aandachtspunten:

 • Daken
 • Terrein
 • Vervuiling
 • Ligging infra en afschot
 • Aanwezige revisietekeningen
 • Inmeting stelsel en putten
 • Benodigde grondonderzoeken

Stap 2:
Vervolgens werden diverse varianten bekeken, keuzes gemaakt en het conceptontwerp uitgewerkt met een kostenraming t.b.v. de investeringsaanvraag (budgetverkrijging). Bij infra-projecten is het belangrijk en ook legitiem om ruimer te begroten en meer onvoorzien op te nemen t.o.v. gebouwprojecten. Het is nu eenmaal niet altijd mogelijk om exact de situatie in de grond te overzien, zeker bij oude fabrieksterreinen. Tegenvallers liggen op de loer en het is verstandig om bij onzekere situaties “een plan B” achter de hand te houden.

Stap 3:
Stap 3 is het conceptontwerp uitwerken tot een definitief functioneel ontwerp, met een functionele besteksomschrijving. Er is bij dit project bewust gekozen voor een functionele omschrijving met tekeningen en dit aan te vragen bij de vaste infra-aannemers met een open begroting. Zo was het mogelijk om in bouwteamverband en met de expertise van de infra-aannemer, dit project snel op te starten.

Stap 4:
De uitvoering ging van start. Volantis heeft het project begeleid en de directievoering en commissioning gedaan.
Het was een pittige klus met de nodige tegenvallers en onvoorziene situaties, maar als team hebben we dit tot een goed einde gebracht.

Bij de oplevering moest voor de Gemeente met “kleurstofproeven” in het water, worden aangetoond dat de afkoppelingen ook daadwerkelijk conform plan opnieuw juist waren aangesloten. Aangevuld met bewijsmateriaal in de vorm van foto’s en revisietekeningen werd het project afgerond.

Resultaat
Het resultaat is dat er aan hemelwater, ca. 100.000 m2 oppervlak is afgekoppeld van het vuilwaterriool en is verduurzaamd. Dat komt neer op ca. 75 miljoen liter water per jaar.

Onze disciplines

De disciplines die bij dit infa-project aan de orde kwamen zijn o.a. :

 • Hemelwaterleidingen en rioleringen in het terrein
 • Afvoertechnieken indien er geen afvoer ligt, o.a. de optie “ het Rockflowsysteem”, wateropvang en afvoer in de grond
 • (Pomp)puttechnieken
 • Grond- en graafwerkzaamheden
 • Terrein- en bestratingswerkzaamheden
 • Rekening houden met overige leidingen in de grond, logistiek en veiligheid op het terrein
 • Interne verbouwingen (vice versa: riool afkoppelen van een hwa)
 • Juiste planning bij de omkoppelingen

Onze visie op industrie

Een project met uitdagingen

Het project kende ook enkele uitdagingen. Zo kwamen we diverse verrassingen in de grond tegen, zoals leidinginfra die niet of verkeerd op de tekeningen stond. Ook ongunstige en geringe hoogteverschillen zorgde voor problemen voor het afvoeren van het water. We hebben de lager liggende gedeeltes toch kunnen meenemen in dit verduurzamingsproect door pompput-technieken in te zetten. Daarnaast was de planning een uitdaging gezien productie en logitiek bleven doordraaien.

Meer informatie? Neem contact met mij op.

Eric Meuwissen
Projectleider

e.meuwissen@volantis.nl