Brandveiligheid advies

Brandveiligheid: Voorkomen is beter dan genezen

Of het nu gaat om nieuwbouw, herbestemming en/of transformatie: brandveiligheid is een cruciaal thema in de bouw. Als adviesbureau in brandveiligheid combineren we wet- en regelgeving met praktisch advies. Dat doen we altijd met de specifieke gebruiker van het gebouw in onze gedachten. Of het nu gaat om zorgwoningen, industriële hallen of fabrieken of multifunctionele gebouwen.

Onze brandveiligheid specialisten kennen de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid als geen ander. We hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van projecten en het adviseren van opdrachtgevers op basis van de bouwregelgeving.

Onze integrale aanpak als specialist brandveiligheid

In en om gebouwen gelden wettelijk vastgelegde veiligheidsvoorschriften. Toch sluiten die calamiteiten nooit helemaal uit, omdat absolute veiligheid nu eenmaal niet bestaat. Het is daarom ook verstandig voorbereid te zijn áls het onverhoopt een keer misgaat. Wat kun je méér doen dan het Bouwbesluit oplegt, om het risico op (ernstig) letsel te beperken, schade te minimaliseren of om te voorkomen dat je bedrijf of instelling na een brand noodgedwongen langere tijd op slot moet? Als specialist brandveiligheid adviseren we je graag over wat er nodig is om dan zo snel mogelijk de productie weer op te kunnen pakken.

Bij Volantis kijken we verder dan wat de wetgever verplicht. Als specialist brandveiligheid snappen we het belang van absolute veiligheid voor bewoners van uw zorgwoningen, medewerkers in fabrieken en multifunctionele kantoren.

Daarom werken we altijd vanuit een brandveiligheidsconcept. Daarin komen bouwkundige oplossingen, brandveiligheidsinstallaties en organisatorische maatregelen samen. Op basis van het toekomstige gebruik van een pand komen we samen met opdrachtgevers tot een gedegen gebouwontwerp.

Ons streven als adviesbureau brandveiligheid? Een gebouw moet boven alles veilig zijn voor gebruikers. Is een pand namelijk veilig in de praktijk, dan voldoet het ook aan de brandveiligheidsregels op papier.

Brandveiligheid in de zorg

Afbrandscenario geoorloofd?

‘’Iedereen heeft recht op zijn eigen brand’’, een veel gehoorde kreet wanneer het gaat om de brandveiligheidseisen die zijn opgenomen in de bouwregelgeving. Deze eisen richten zich met name op het voorkomen van slachtoffers bij brand en het voorkomen van brandoverslag naar belendede percelen. Het verder volledig afbranden van een gebouw is geoorloofd en wordt gezien als geaccepteerd restrisico.

Een afbrandscenario kan echter desastreuze gevolgen hebben voor een gebouweigenaar. Denk bijvoorbeeld aan de grote economische schade door verlies van voorraad en inventaris of het stilvallen van het primaire proces.

De vraag die in dit geval gesteld kan worden: leidt het voldoen aan wet- en regelgeving wel tot een brandveilig gebouw?

Een andere kijk op brandveiligheid consulting

Veiligheid gaat verder dan alleen de regels volgen. Dit geldt ook als het gaat om brandveiligheid advies. Voldoen aan wet- en regelgeving leidt tot een basis veiligheidsniveau, maar is zeker niet in alle gevallen zaligmakend. Een andere kijk op brandveiligheid is een meer risicogerichte benaderingswijze. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar goed of fout, maar wordt de nadruk gelegd op de brandveiligheidsrisico’s die gelden binnen een gebouw of proces en hoe deze risico’s vervolgens tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht.

Wat een ‘’acceptabel’’ niveau is, hangt mede af van de brandveiligheidsdoelstellingen en het ambitieniveau wat binnen een organisatie in het brandveiligheidsbeleid is vastgelegd. Hiermee kan invulling worden gegeven aan brandveiligheidsdoelstellingen die verder gaan dan de regelgeving voorschrijft. Denk hierbij aan het beschermen van productieprocessen binnen de maakindustrie of het bieden van veilige alternatieven voor de invulling van de traditionele 24-uurs zorg in de zorgsector. Als adviesbureau brandveiligheid hebben wij hier veel ervaring in.

Onze specialist brandveiligheid kan hierbij ondersteuning bieden door stapsgewijs met u het brandveiligheidsbeleid, op maat voor uw organisatie, vorm te geven.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van onze ontwikkelingen, nieuwtjes en events op het gebied van brandveiligheid? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.

Voordelen van risicogericht werken

Een risicogerichte werkwijze biedt bij uitstek de ruimte voor maatwerk. Door de aanwezige risico’s in kaart te brengen en te analyseren, kunnen passende veiligheidsmaatregelen worden gekozen en verwerkt in een brandveiligheidsconcept. Op deze manier wordt een optimaal veiligheidsniveau bewerkstelligd, afgestemd op de organisatie, het gebouw en de daarin aanwezige gebruikers of processen.

Naast het bieden van maatwerk, heeft een risicogerichte brandveiligheid advies nog meer voordelen:

  • Kosteneffectiviteit: Door gericht te kijken naar de risico’s in een gebouw of proces, kunnen de meest effectieve en efficiënte veiligheidsmaatregelen worden gekozen. Hierdoor worden onnodige investeringen vermeden en wordt er bespaard op kosten.
  • Continue verbetering: Een risicogerichte werkwijze is gericht op continue verbetering van de brandveiligheid. Door periodiek de risico’s opnieuw te evalueren en te kijken of de getroffen maatregelen nog steeds adequaat zijn, wordt de veiligheid in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd.
  • Bewustwording: Een risicogerichte werkwijze zorgt voor bewustwording bij medewerkers en gebruikers van een gebouw of proces. Door hen te betrekken bij het identificeren van risico’s en het kiezen van passende maatregelen, worden zij zich bewust van de gevaren en leren zij hoe zij hiermee om moeten gaan. Ze zijn dan geen specialist brandveiligheid maar het vergroot het veiligheidsbewustzijn zeker en kan bijdragen aan het voorkomen van onveilige situaties.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties voor defensie

Hoe passen wij deze werkwijze als adviesbureau toe?

Onze adviseurs helpen je graag bij het risicogerichte brandveiligheid advies, van het faciliteren van de ontwikkeling van brandveiligheidsbeleid, tot het opzetten van een passend brandveiligheidsconcept en het opstellen van een borgingsplan zodat het brandveiligheidsniveau ook in de gebruiksfase wordt geborgd.

De verschillende onderdelen uit dit risicogerichte brandveiligheidsproces kunnen ook afzonderlijk worden toegepast, om zo invulling te geven aan de specifieke vragen van onze opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een risicoanalyse op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen of het verzorgen van interactieve sessies voor het vaststellen van een organisatie brede visie voor brandveiligheid.

Risicogerichte brandveiligheid in de zorg

De zorgsector heeft zich sterk ontwikkeld sinds het (huidige) Bouwbesluit 2012. Het is daarom niet goed genoeg om te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Deze eisen sluiten namelijk niet goed aan op het huidige gebruik van zorggebouwen.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid dat rookverspreiding sneller plaatsvindt dan voorheen gedacht, wat de veiligheid in zorggebouwen met niet zelfredzame mensen in gevaar brengt. Daarom wordt er steeds vaker overgestapt op een risicogerichte aanpak van brandveiligheid in de zorg, waarbij maatregelen worden genomen op basis van een risicoanalyse.

Om te bepalen wanneer we een gebouw voldoende brandveilig is, moeten bestuurders binnen de zorgorganisatie consensus bereiken en het ambitieniveau vaststellen.

Volantis: Méér dan een adviesbureau brandveiligheid

Ingenieurs-, architectuur- en consultancygroep Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen. Dit verklaart onze integrale aanpak op het gebied van brandveiligheid. We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld.

Volantis creëert, coördineert, regisseert, managet en ontzorgt van begin tot eind. Van ontwerp- en omgevingsvergunningstraject tot bouw- of renovatiefase, en daarna. Ons multidisciplinaire team bouwt complete industriële productiefaciliteiten volgens EPCM. Ook leveren we effectieve en efficiënte oplossingen om productie-omgevingen en processen te verbeteren en te verduurzamen.